ആഗോള മലിനജല സംസ്കരണ പരിഹാര ദാതാവ്

14 വർഷത്തെ നിർമ്മാണ പരിചയം

ഡിസോൾവ്ഡ് എയർ ഫ്ലോട്ടേഷൻ (DAF) സിസ്റ്റം